knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Rezervacija unikatnega izvoda in naročilo

 

Cena meščanskega kompleta petih knjig:

300 € (rezervacija) + max. 30 obrokov brez obresti (najmanjša vrednost obroka je 106 €) = 3.500 €

Cena bibliofilskega kompleta petih knjig:

300 € (rezervacija) + max. 30 obrokov brez obresti (najmanjša vrednost obroka je 233 €) = 7.000 €

V primeru plačevanja na obroke boste prejeli 1. knjigo po plačilu 300 € rezervacije, 1. in 2. knjigo po plačilu 500 €, 1., 2. in 3. knjigo po plačilu 700 €. Četrto in peto knjigo prejmete ob njunem izidu.

10 % popust pri enkratnem plačilu kompleta!

 

 

Rezervacija:

 

Slava Vojvodine Kranjske je na razpolago v meščanski in bibliofilski izdaji. Prestižne štiri knjige v kompletu dopolnjuje še peta s študijami in kazali. Vsi izvodi so ročno oštevilčeni. V primeru, da se boste odločili za nakup enega izmed unikatnih oštevilčenih kompletov Slave vojvodine Kranjske, vam bo Zavod Dežela Kranjska izdal rezervacijsko listino, s katerim vam bo jamčil, da kompleta knjig z izbrano številko v času veljavnosti listine ne bo ponudil ali prodal nikomur drugemu. Rezervacija bo veljala od dne odločitve za nakup do dogovorjenega dne zapadlosti prvega obroka. Prvi obrok bo zapadel v plačilo v 8 dneh po izdaji predračuna.

rezervacija

Nakup:


Po plačilu prvega obroka vam bo Zavod Dežela Kranjska izdal posebno listino o lastništvu številke izvodov. S to listino vam bo izdajatelj jamčil, da ste postali lastnik oštevilčenega unikatnega kompleta knjig Slave vojvodine Kranjske.

lastistvo

Izvedba naročila in plačilo:


Najkasneje v 3 dneh po prejemu naročilnice vas bomo poklicali in vam sporočili, kateri izmed vaših izbranih kompletov knjig so še na voljo. V primeru, da bodo vse izbrane številke zasedene, se bomo skupaj dogovorili o izboru druge številke.

Najkasneje 7 dni po prejemu naročilnice vam bo Zavod Dežela Kranjska izdal potrdilo o rezervaciji vašega kompleta knjig. S tem potrdilom vam Zavod Dežela Kranjska jamči, da kompleta z izbrano številko ne bo prodan nikomur drugemu. Potrdilo velja 8 dni, to je do plačila prvega obroka v znesku 300 €.

Knjige lahko osebno prevzamete na naslovu: Zavod Dežela Kranjska, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali pa vam jih bomo dostavili po dogovoru.

Splošni pogoji poslovanja s fizičnimi osebami:


S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so natisnjeni na naročilnici ter, da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. S podpisom dovoljujete, da Zavod Dežela Kranjska, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidence z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Zavod Dežela Kranjska zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadar koli lahko pisno ali pa po telefonu zahtevate, da v 15-ih dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5-ih dneh obvestimo na naše stroške. Posamične knjige vam pošljemo, ko je za vsako posamezno plačana celotna kupnina. Kupec ima pravico kadar koli pred zapadlostjo posameznih obrokov poravnati celotno kupnino brez dodatnih stroškov.
Če boste zamudili s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo ter jo bomo sodno izterjali z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa vam pustili 15-dnevni rok za poravnavo obveznosti.
Imate pravico obvestiti Zavod, da odstopate od pogodbe v 14-ih dneh od prejema prve knjige na naslov: Zavod Dežela Kranjska, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana. Tej pravici se ne morete odpovedati vnaprej. Prejeto blago morate nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti Zavodu v 14-ih dneh od dne, ko ste obvestili Zavod o odstopu od te pogodbe.

Splošni pogoji poslovanja s pravnimi osebami:


S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. S podpisom in žigom dovoljujete, da Zavod Dežela Kranjska, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidence z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Zavod Dežela Kranjska zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali pa po telefonu zahtevate, da v 15-ih dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5-ih dneh obvestimo na naše stroške. Naročilnica (pogodba) obvezuje pravno osebo in Zavod Dežela Kranjska. Pravna oseba je dolžna naročene knjige prevzeti v skladu s pogodbo ter kupnino plačati v roku 8-ih dni po prejemu predračuna, če ni drugače dogovorjeno z veljavnimi predpisi. V primeru zamude s plačilom je pravna oseba dolžna plačati Zavodu zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon. Pravna oseba je dolžna vse spremembe, ki so povezane s poslovanjem, takoj, najpozneje pa v 8-ih dneh, sporočiti Zavodu. Pravna oseba je dolžna Zavodu sporočiti pisno reklamacijo takoj po prevzemu knjig. Zavod lahko odstopi od pogodbe, če ugotovi plačilno nezmožnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena skladno s prodajnimi in plačilnimi pogoji. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. Če pravna oseba ne izpolnjuje svojih obveznosti v pogodbenih rokih, dovoljuje, da Zavod Dežela Kranjska pridobi vse podatke, ki so potrebni za izvedbo postopkov pred sodiščem.